pastedGraphic.png                  Privacyreglement

Contactgegevens

Renateszorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 

Telefoonnummer 0622924052

Email renateszorg@outlook.com

Inleiding

“Renateszorg” werkt vanuit de privacy kaders die door de Wet zijn opgelegd. Via Renate Arends wordt de client op de hoogte gebracht van het privacyreglement. Het reglement is voor de client op verzoek te ontvangen en in te zien op de website www.renateszorg.nl.

Alle privacygevoelige informatie wordt door “renateszorg” bewaard in een beveiligde omgeving zodat deze informatie niet vrij toegankelijk is voor onbevoegden.

Begrippen 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot een bepaalde persoon ,bijvoorbeeld naam, adres, aantekeningen, verleende zorg.

Al deze informatie valt onder het begrip persoonsgegevens.

Client

Onder een client verstaan we degene die zorg bij Renateszorg inkoopt of diens wettelijk vertegenwoordiger bij een client jonger dan 18 jaar.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

De wet algemene verordening gegevensbescherming geeft algemene regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, Deze wet is ook van toepassing op clientgegevens binnen de zorg.

Extra zorgvuldigheid vraagt de wet bij de omgang met bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens en strafrechtelijke gegevens. Dit privacyreglement dient als doel u te informeren op welke manier renateszorg deze wet handhaaft tijdens en na de zorgvraag.

Informatie aan de client

Renateszorg laat u tijdens het intakegesprek weten dat er gegevens over u worden vastgelegd en om welke gegevens het gaat. Door middel van dit privacyreglement wordt u gewezen op uw rechten: inzage, correctie en vernietiging.

Persoonlijk dossier 

Om u als client de juiste zorgvraag te bieden is het noodzakelijk gegevens van u te verzamelen, verwerken en bewaren. Dit heet het persoonlijk dossier.

Dit bevat de volgende gegevens:

-NAW gegevens

-Geboortedatum

-Contactgegevens

-Woon-en gezinssituatie

-Verzekering

-rapportages

-doelen

-persoonsbeschrijving

Beveiligingsmaatregelen

Uw persoonlijk dossier is niet toegankelijk voor onbevoegden. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde(digitale) omgeving en is alleen toegankelijk voor renate arends en eventuele medezorgverleners.

Inzagerecht

U heeft recht op inzage in uw dossier. Inzage kan in het algemeen worden geweigerd voor zover de privacy van een derde wordt geschaad en dit privacybelang “ zwaarwegend” is.

Geheimhouding

Uitgangspunt van de geheimhoudingsplicht van renateszorg is dat ze geen informatie over u verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Schriftelijke toestemming

U kan renateszorg schriftelijk toestemming geven.

Renateszorg zorgt voor een schriftelijke verklaring die u dan moet ondertekenen.

Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht

Wettelijke plicht

Als er een wettelijke plicht bestaat om gegevens te verstrekken geldt de geheimhoudingsplicht (natuurlijk) niet.